Regulamin konkursu „Mega Maskowanie”

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu „Mega Maskowanie”, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Geocaching Polska.

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, osoby niepełnoletnie wraz ze zgłoszeniem zobowiązane są przedłożyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.
 2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej.
 5. Uczestnik może zgłosić dowolną ilość projektów.

§ 3. Przedmiot i cel konkursu

 1. Celem konkursu jest przedstawienie projektu maskowania skrytki geocachingowej, zwanego dalej „Keszem”.
 2. Kesz to fizyczna rzecz zawierająca w sobie miejsce na pojemnik lub logbook, dowolnej wielkości i dowolnego kształtu.

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt

 1. Projekt musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.
 3. Wielkość, sposób wykonania oraz metoda projektu jest dowolna.
 4. Złożone projekty nie mogą zawierać jakichkolwiek elementów, które umożliwiłby identyfikację autora.

§ 5. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie w sposób i w terminie określonym w § 6, projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w § 4 niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnik Konkursu składając projekt tym samym składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie i akceptacji w całości niniejszego regulaminu.

§ 6. Termin i miejsce składania prac konkursowych

 1. Projekty należy złożyć w dniu eventu tj. 26 sierpnia 2023 r. do godziny 11:00 na recepcji eventu umiejscowionej w Mediatece przy Placu Teatralnym 5 we Wrocławiu.
 2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Projekty złożone w konkursie będą zwracane Uczestnikom w dniu eventu po jego zakończeniu.

§ 7. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokonają Uczestnicy wydarzenia Geocaching Party 2023 we Wrocławiu poprzez składanie głosów do urny konkursowej umiejscowionej na recepcji wydarzenia.
 2. Po ocenie spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: spełnienie warunków opisanych w § 4, sposób ukrycia pojemnika, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości samodzielnego wykonania.
 3. Uczestnicy wydarzenia Geocaching Party 2023 we Wrocławiu wybiorą najlepszy projekt w dniu eventu tj. 26 sierpnia 2023 roku w godzinach 11:30 – 14:30.
 4. Komisja konkursowa w skład której wchodzą Organizatorzy Wydarzenia Geocaching Party 2023 zliczy głosy, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu eventu w godzinach 15:00-15:55.
 5. W przypadku, gdy żadna z prac nie znajdzie uznania w oczach Uczestników wydarzenia Geocaching Party 2023 we Wrocławiu, Organizator zastrzega sobie prawo nie ogłosić najlepszego projektu.
 6. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 8. Nagroda

 1. Za projekt, który wybiorą Uczestnicy wydarzenia Geocaching Party 2023 przyznana zostanie nagroda, którą będzie stanowić roczne darmowe konto premium na geocaching.com, komplet PWG Geocaching Party 2023 oraz nagroda niespodzianka.
 2. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu.
 4. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy konkursu podczas wydarzenia Geocaching Party 2023 lub, w przypadku nieobecności zwycięzcy, w innym uzgodnionym terminie.

§ 9. Wykorzystanie projektów i prawa autorskie

 1. Z chwilą złożenia projektu Autor przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do złożonego projektu, w szczególności:
  1. publicznego udostępniania, wystawiania, wyświetlania, w szczególności na ogólnodostępnej wystawie lub ekspozycji, w prasie, w Internecie, na plakatach, w folderach i ulotkach.
 2. Uczestnik konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż złożone prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i składania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
 4. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata, ogłoszenia wyników i przyznania nagrody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 6. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.