REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O GEOCACHINGU

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu wiedzy o Geocachingu, zwanego dalej „Konkursem”, jest Stowarzyszenie Geocaching Polska.

§ 2. Uczestnicy

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczestników eventu Geocaching Party 2023 we Wrocławiu.
 • Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba, która posiada konto w serwisie geocaching.com
 • Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba która zarejestrowała się w rejestracji Eventu
 • Uczestnikiem może być wyłącznie osoba która podała swój nick w formularzu konkursowym
 • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są przedłożyć zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie organizatorom w rejestracji do godziny 14.00 w dniu 26.08.2023r.
 • Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy
 • W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy, komisja konkursowa i członkowie ich rodzin.
 • Uczestnik konkursu może wysłać swoje odpowiedzi tylko raz.
 • Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna.

§ 3. Przedmiot i cel konkursu

 • Przedmiotem konkursu jest przesłanie swoich odpowiedzi poprzez formularz online dostępny pod adresem [wkrótce]
 • Wyżej wymieniony formularz będzie dostępny dla uczestników podczas trwania eventu 26.08.2023 w godzinach 10.00-14.00. Po tym czasie strona będzie niedostępna.
 • Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczestników konkursu o geocachingu.

§ 4. Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie w całości formularza w czasie trwania konkursu określonego w § 3.
 • Uczestnik jest zobowiązany przesłać odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu
 • Uczestnik Konkursu wysyłając formularz tym samym składa oświadczenie o spełnieniu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie i akceptacji w całości niniejszego regulaminu.
 • W przypadku wypełnienia formularza przez osoby niepełnoletnie, które nie dopełniły odpowiednich formalności w odpowiednim terminie określonym w § 2 ich zgłoszenia nie są rozpatrywane.

§ 5. Termin i sposób wysyłania odpowiedzi

 • Odpowiedzi w formularzu należy przesyłać w godzinach 10.00-14.00 w dniu 26.08.2023r.
 • Odpowiedzi są przesyłane na adres administratora.
 • Formularz należy wypełnić na własnym urządzeniu elektronicznym wyposażonym w dostęp do internetu.
 • Formularz powinien być podpisany nickiem używanym w serwisie geocaching.com, aby jednoznacznie można było określić uczestnika konkursu.

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu

 • Oceny wyników konkursu dokona Komisja Konkursowa składającą się z osób zaproszonych przez Organizatora w tym recenzenta geocachingu.
 • Po ocenie spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, odpowiedzi będą oceniane zgodnie z poprawnością merytoryczną określoną przez Recenzenta geocachingu.
 • Komisja Konkursowa wybierze osoby które przesłały najwięcej poprawnych odpowiedzi. Jeśli dwie osoby otrzymają tą samą liczbę poprawnych odpowiedzi to rozstrzygającym będzie krótszy czas podania odpowiedzi. Osoby te zostaną Laureatami.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas trwania eventu, 26.08.2023 o godzinie 15.00 oraz na stronie wydarzenia Geocaching Party 2023 na facebooku.
 • W przypadku, gdy żaden z przesłanych formularzy nie będzie zawierał ponad 50% poprawnych odpowiedzi Komisja Konkursowa ma prawo również nie wybrać Laureatów.
 • Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

§ 7. Nagroda

 • Laureatom konkursu wybranych przez Komisję Konkursową zostanie przyznana nagroda niespodzianka w postaci gadżetów ufundowanych przez sponsorów i organizatorów.
 • Nagroda zostanie przekazana Laureatom podczas wydarzenia Geocaching Party 2023 w dniu 26.08.2023 o godz. 15.00 lub, w przypadku nieobecności Laureata, w innym uzgodnionym terminie.

§ 8. Postanowienia końcowe

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 • Organizator nie dostarcza urządzeń elektronicznych niezbędnych do wypełnienia formularza ani nie odpowiada za ewentualnie problemy z ładowaniem strony.
 • Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata, ogłoszenia wyników i przyznania nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
 • Konkurs nie jest grą losową.
 • Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której Uczestnik korzysta z formularza jak również za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki sprzętu komputerowego lub oprogramowania powstałe w ich wyniku korzystania z formularza.
 • Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.